Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů.

Evropské nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

Ochrana osobních údajů i důvěrnost informací jsou pro společnost OIL ALBERA S.L. důležitými aspekty.Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví způsob, jakým se zachází s osobními údaji získanými od uživatelů prostřednictvím těchto webových stránek a od obchodních kontaktů, klientů a dodavatelů v důsledku navázaných profesních vztahů, a mohou se v průběhu času měnit v důsledku možných změn právních předpisů, judikatury nebo kritérií, kterými se řídí Španělský úřad pro ochranu osobních údajů. Z tohoto důvodu si společnost OIL ALBERA vyhrazuje právo upravit tyto zásady, aby je přizpůsobila novým právním předpisům nebo judikatuře platné v okamžiku, kdy jsou tyto webové stránky navštíveny.

Datum poslední aktualizace: 17.01.2024

1.- Identifikace správce údajů

OIL ALBERA, S.L. (dále jen ONTURTLE).

Adresa Polígono Industrial La Campa, La Jonquera (17700) E-mail: lopd@onturtle.eu

 

2.- Účel zpracování, právní základ a doba uchovávání údajů

2.1. Osobní údaje získané prostřednictvím webu:

Společnost ONTURTLE zpracovává osobní údaje uživatelů, kteří poskytli své údaje prostřednictvím našich webových stránek, pro následující účely:

 

NEWSLETTER

Účelem zpracování je zasílání novinek a aktualizací obsahu blogů, ke kterým jste se přihlásili.

 • Právním základem pro zpracování je souhlas uživatele při přihlášení k odběru nebo oprávněný zájem společnosti informovat své zákazníky.
 • Doba uchovávání: údaje budou uchovávány tak dlouho, dokud uživatel neprojeví přání přestat dostávat news letter, o což může kdykoli požádat způsobem uvedeným v každém komerčním sdělení, které dostává.

 

ŽÁDOSTI O INFORMACE/ KONTAKT

Důvodem zpracování je vyřizování a správa vašich dotazů.

 • Právním základem pro zpracování je souhlas uživatele, který se považuje za udělený přijetím těchto zásad.
 • Doba uchovávání: údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k vyřízení žádosti a poté budou vymazány.

POŽADAVKY NA ROZPOČET

Účelem zpracování je správa rozpočtů a následných obchodních činností.

 • Právním základem pro zpracování je přijetí předsmluvních opatření.
 • Doba uchovávání: údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k udržení navázaných obchodních vztahů.

 

PRACUJTE S NÁMI

Účelem zpracování je výběr zaměstnanců a správa obdržených životopisů.

 • Právní základ pro zpracování: (i) Pokud jsou údaje uchazečů shromažďovány v rámci náborového řízení, které společnost vede, je právním základem pro zpracování přijetí předsmluvních opatření. (ii) Pokud jsou údaje uchazečů shromažďovány za účelem vedení souboru s informacemi o životopisech profilů, které odpovídají potřebám společnosti, je právním základem pro zpracování souhlas.
 • Doba uchovávání: údaje budou uchovávány po dobu maximálně 2 let.

 

KANÁL PRO STÍŽNOSTI

Účelem zpracování je přijímání a vyřizování stížností na porušování předpisů nebo podezření na spáchání trestných činů ve společnosti.

Protokol kanálu pro podávání stížností je k dispozici na https://onturtle.eu/cs/stiznosti/

Totožnost informátorů je ve všech případech důvěrná a tajná.

 • Právním základem pro zpracování je splnění právní povinnosti společnosti ON TURTLE.
 • Doba uchovávání: Údaje budou v systému kanálu stížností uchovávány pouze po dobu nezbytnou k rozhodnutí, zda zahájit vyšetřování oznámených skutečností. V každém případě, pokud od obdržení sdělení uplynuly tři měsíce, aniž by bylo zahájeno jakékoli vyšetřování, bude sdělení anonymizováno, aby zůstaly zachovány důkazy o fungování systému.

Společnost vede registr informací a průzkum získaných informací, přičemž zaručuje důvěrnost těchto informací, jak je stanoveno zákonem, a uchovává osobní údaje po dobu nejvýše deseti let.

K informacím předloženým subjektem údajů má přístup pouze osoba odpovědná za vnitřní informační systém a zaměstnanci pověření touto osobou.

Údaje budou sděleny třetím stranám, pokud to bude nezbytné pro přijetí nápravných opatření v subjektu nebo pro zpracování případných sankcí nebo trestních řízení.

Kanál pro stížnosti částečně spravuje externí společnost, se kterou byla uzavřena smlouva o zpracování údajů.

 

 

2.2. Osobní údaje shromážděné v průběhu našeho podnikání a navázaných obchodních a profesních vztahů:

 

OBCHODNÍ KONTAKTY

Osobní údaje potenciálních zákazníků zpracováváme za účelem obchodního vyhledávání, zasílání obchodních sdělení, správy nabídek a rozpočtů a následného obchodního sledování.

 • Právním základem pro zpracování je oprávněný zájem společnosti na propagaci jejích služeb a produktů nebo navázaných předsmluvních vztahů.
 • Doba uchovávání: údaje budou v každém případě uchovávány po dobu existence oboustranného obchodního zájmu.

ZÁKAZNÍCI

Osobní údaje našich zákazníků zpracováváme za účelem správy smluvních služeb a zasílání obchodních sdělení a news letterů. V tomto ohledu můžete kdykoli vyjádřit svůj nesouhlas nebo se odhlásit z odběru elektronického zpravodaje podle pokynů uvedených v každém sdělení, které obdržíte.

 • Právním základem pro zpracování je existence uzavřeného smluvního vztahu.
 • Doba uchovávání: údaje budou v každém případě uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a poté po zákonné lhůty stanovené občanskoprávními předpisy pro předepisování smluvních závazků a účetními a daňovými předpisy.

DODAVATELÉ A PARTNEŘI

Účelem zpracování je správa dodavatelů, správa smluv, objednávek a plateb, jakož i vedení databáze kontaktů pro případné budoucí smlouvy a/nebo spolupráci.

 • Právním základem pro zpracování je existence smluvního vztahu.
 • Doba uchovávání: údaje budou v každém případě uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a poté po zákonné lhůty stanovené občanskoprávními předpisy pro předepisování smluvních závazků a účetními a daňovými předpisy.

KAMEROVÝ DOHLED

Společnost nainstalovala bezpečnostní kamery, aby mohla řídit bezpečnost a dohled nad svými zařízeními, majetkem a osobami. Všechny prostory jsou řádně označeny nápisem „prostor je chráněn kamerovým systémem“ podle vzoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 • Právním základem pro zpracování je oprávněný zájem společnosti na zachování bezpečnosti.
 • Doba uchovávání: nahrávky se uchovávají po dobu nejvýše jednoho měsíce. Následně budou vymazány.

Kamery jsou částečně spravovány externí společností, se kterou byla uzavřena smlouva o zpracování.

 

3.- Příjemci osobních údajů

Společnost může vaše osobní údaje předat v následujících případech:

 • Na základě zákonné povinnosti: finančním úřadům při placení daní, orgánům činným v trestním řízení v rámci vyšetřování a na žádost soudců a soudů na základě soudního příkazu.
 • Předání nezbytné pro výkon služeb: finančním institucím pro provedení příslušných inkas a plateb, inkasním agenturám pro případné vymáhání nesplaceného dluhu, advokátům, notářům, spolupracujícím právníkům ve třetích zemích.

 

4.- Práva subjektů údajů

Zde jsou vaše práva:

 

Právo na přístup Právo na přístup k osobním údajům, abyste zjistili, zda jsou osobní údaje zpracovávány, a získali jejich kopii.

 

Právo na opravu

 

Právo požadovat opravu nepřesných údajů.
Právo na vymazání Právo požádat o vymazání vašich údajů pokud, mimo jiných důvodů, již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.

 

Právo na omezení Můžete požádat o omezení zpracování vašich údajů, v takovém případě budou uchovávány pouze pro účely uplatnění nebo obhajoby reklamací.

 

Právo vznést námitku Za určitých okolností a z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Společnost přestane údaje zpracovávat, s výjimkou závažných oprávněných důvodů nebo pro uplatnění či obhajobu případných reklamací.

 

Právo na přenositelnost Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli, ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné podobě, pokud a) je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě a b) je zpracování prováděno automatizovaně.

 

Právo na stížnost Informujeme vás o vašem právu podat stížnost u dozorového úřadu (AEPD) www.aepd.es) v případě, že nejste spokojeni s výkonem svých práv zde uvedených.

 

 

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, můžete nás kontaktovat na následující e-mailové adrese lopd@onturtle.eukde vám budou poskytnuty potřebné formuláře a pokyny k vyřízení vaší žádosti.

 

5.- Bezpečnost při zpracovávání

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení a povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování, jakož i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, ONTURTLE zavede vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně zabezpečení odpovídající riziku, která zabrání náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě nebo změně přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněnému zveřejnění či přístupu k nim.