Política de privacitat

Política de protecció de dades.

Reglament europeu 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a OIL ALBERA SL. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera com es tracten les dades de caràcter personal obtingudes dels usuaris a través d’aquesta pàgina web i dels contactes comercials, clients i proveïdors com a resultat de les relacions professionals establertes, i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per això, OIL ALBERA es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en què s’accedeixi al web.

Data última actualització: 10/11/2023

1.- Identificació del titular responsable del tractament

OIL ALBERA, SL (en endavant ONTURTLE).

Domicili a Polígon Industrial La Campa, La Jonquera (17700)
Adreça electrònica: lopd@onturtle.eu

2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació

2.1. Dades personals recaptades a través del web:

A ONTURTLE tractem les dades personals dels usuaris que faciliten les seves dades a través de la nostra pàgina web per a les finalitats següents:

NEWSLETTER

La finalitat del tractament és l’enviament de la newsletter i actualitzacions dels continguts dels blogs als quals s’ha subscrit.

 • La base legal per al tractament és el consentiment de l’usuari quan s’hi subscriu o l’interès legítim de l’empresa a mantenir informats els seus clients.
 • El termini de conservació: les dades es conservaran mentre l’usuari no manifesti la voluntat de no continuar rebent la newsletter i que podrà sol·licitar en qualsevol moment a través dels mitjans que se li facilitaran a cada comunicat comercial que rebi.

SOL·LICITUDS D’INFORMACIÓ/CONTACTE

La finalitat del tractament és atendre i gestionar les consultes.

 • La base legal per al tractament és el consentiment de l’usuari, que es considera atorgat amb l’acceptació d’aquesta política.
 • El termini de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud i després s’eliminaran.

SOL·LICITUDS DE PRESSUPOST

La finalitat del tractament és la gestió de pressupostos i seguiment comercial.

 • La base legal per al tractament és l’adopció de mesures precontractuals.
 • El termini de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per mantenir les relacions comercials establertes.

TREBALLA AMB NOSALTRES

La finalitat del tractament és la selecció de personal i la gestió dels CV rebuts.

 • La base legal per al tractament: (i) Si les dades dels candidats es recullen durant algun procés de selecció que l’empresa manté obert, la base legal per al tractament és l’adopció de mesures precontractuals. (ii) Si les dades dels candidats es recullen per mantenir un arxiu amb informació curricular de perfils que s’ajusten a les necessitats de l’empresa, la base legal per al tractament és el consentiment.
 • El termini de conservació: les dades es conservaran durant el termini màxim de 2 anys.

CANAL DE DENÚNCIES

La finalitat del tractament és la recepció i la gestió de les denúncies que es formulin sobre els incompliments normatius o indicis de comissió d’il·lícits penals a la companyia.

Pot consultar el protocol del canal de denúncies a https://onturtle.eu/ca/denuncies/

La identitat dels informants serà en qualsevol cas confidencial i reservada.

 • La base legal del tractament és el compliment d’una obligació legal per part d’ONTURTLE.
 • El termini de conservació: les dades es conservaran al sistema de canal de denúncies només durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d’iniciar una investigació sobre els fets informats. En qualsevol cas, si transcorren tres mesos des de la recepció de la comunicació i no s’han iniciat actuacions d’investigació, se’n procedirà a l’anonimització amb la finalitat de deixar evidències del funcionament del sistema.

L’empresa disposa d’un llibre registre d’informació i investigació de les informacions rebudes que en garanteix la confidencialitat tal com s’estableix legalment i segons el qual les dades personals es conservaran per un període no superior a deu anys.

Només tindrà accés a la informació remesa per l’interessat el responsable del sistema intern d’informació, així com els col·laboradors que aquest autoritzi.

Les dades es comunicaran a tercers quan sigui necessari per adoptar mesures correctores a l’entitat o per tramitar els procediments sancionadors o penals que, si escau, calguin.

El canal de denúncies està gestionat en part per una empresa externa amb la qual s’ha subscrit el contracte d’encarregat del tractament

 

2.2. Dades personals recaptades amb motiu de la nostra activitat i de les relacions comercials i professionals establertes:

 

CONTACTES COMERCIALS

Tractem les dades personals dels clients potencials per a la prospecció comercial, l’enviament de comunicacions comercials, la gestió d’ofertes i pressupostos i el seguiment comercial posterior.

 • La base legal per al tractament és l’interès legítim de l’empresa per a la promoció dels seus serveis i productes o les relacions precontractuals establertes.
 • El termini de conservació: les dades es conservaran en qualsevol cas mentre hi hagi un interès comercial mutu.

 

CLIENTS

Tractem les dades personals dels nostres clients per gestionar el servei contractat, així com per enviar comunicacions comercials i la newsletter. En aquest sentit podrà manifestar l’oposició o donar-se de baixa del butlletí electrònic en qualsevol moment, seguint les instruccions que s’indiquen a cada comunicat que rebi.

 • La base legal per al tractament és l’existència de la relació contractual establerta.
 • El termini de conservació: les dades es conservaran en qualsevol cas durant el temps que duri la relació contractual i després durant els terminis legals que estableixen la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals i la legislació comptable i fiscal.

 

PROVEÏDORS I COL·LABORADORS

La finalitat del tractament és la gestió de proveïdors i la gestió de contractes, comandes i pagaments, així com mantenir una base de dades de contactes per a possibles contractacions i/o col·laboracions futures.

 • La base legal per al tractament és l’existència d’una relació contractual.
 • El termini de conservació: les dades es conservaran en qualsevol cas durant el temps que duri la relació contractual i després durant els terminis legals que estableixen la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals i la legislació comptable i fiscal.

 

VIDEOVIGILÀNCIA

L’empresa té instal·lades càmeres de videovigilància per tal de gestionar la seguretat i la vigilància de les instal·lacions, els béns i les persones. Totes les zones estan identificades degudament amb el cartell de “Zona videovigilada” segons el model de l’Autoritat de Protecció de Dades.

 • La base legal per al tractament és l’interès legítim de l’empresa a preservar la seguretat.
 • El termini de conservació: les imatges es conservaran durant el termini màxim d’un mes. Després, s’eliminaran.

Les càmeres estan gestionades en part per una empresa externa amb la qual s’ha subscrit el contracte d’encarregat del tractament.

 

3.- Destinataris de les dades personals

L’empresa podrà comunicar les seves dades personals en els casos següents:

 • Per obligació legal: a l’administració tributària per al pagament d’impostos; als cossos de seguretat en el marc d’una investigació; i a petició de jutges i tribunals per ordre judicial.
 • Cessió necessària per a la realització de serveis: entitats financeres per efectuar els cobraments i pagaments oportuns, entitats de recobrament per a la reclamació eventual del deute pendent de pagament, procuradors, notaris, advocats col·laboradors en tercers països.

 

4.- Drets dels titulars de les dades

A continuació, li indiquem els seus drets:

 

Dret d’accés Dret d’accés a les dades personals per saber si s’estan tractant dades personals i obtenir-ne una còpia.

 

Dret de rectificació

 

Dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
Dret de supressió Dret a sol·licitar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

 

Dret a la limitació Podrà sol·licitar la limitació del tractament de les dades, i en aquest cas només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

Dret d’oposició En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les dades. L’empresa deixarà de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Dret a la portabilitat Tindrà dret a rebre les dades personals que l’incumbeixin, que hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

 

Dret a reclamar L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AEPD.- www.aepd.es) en cas que no hagi estat satisfet l’exercici dels seus drets indicats aquí.

 

 

Per exercir els drets esmentats, pot posar-se en contacte a través de l’adreça electrònica lopd@onturtle.eu, des de la qual se li facilitaran els impresos i les indicacions necessàries per tramitar la seva sol·licitud.

 

5.- Seguretat en el tractament

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques, ONTURTLE aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, la pèrdua o l’alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o bé la comunicació o l’accés no autoritzats a aquestes dades.