Privacy Policy

Data Protection Policy for web users

Europejskie rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Zarówno prywatność danych, jak i poufność informacji są ważnymi kwestiami dla spółki OIL ALBERA S.L. Niniejsza polityka ochrony danych określa sposób, w jaki przetwarzane są dane osobowe uzyskane od użytkowników za pośrednictwem tej strony internetowej oraz przez kontakty handlowe, od klientów i dostawców w wyniku nawiązanych relacji zawodowych. Może się ona zmieniać w czasie ze względu na możliwe zmiany w ustawodawstwie, orzecznictwie lub kryteriach stosowanych przez Hiszpańską Agencję Ochrony Danych. Z tego powodu spółka OIL ALBERA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki w celu dostosowania jej do nowych przepisów lub orzecznictwa obowiązującego w momencie dostępu do strony internetowej.

Data ostatniej aktualizacji: 18 Styczeń 2024 r.

 1. Identyfikacja administratora danych

OIL ALBERA, S.L. (dalej ONTURTLE).

Siedziba pod adresem Polígono Industrial La Campa, La Jonquera (17700)
E-mail: lopd@onturtle.eu

 

 1. Cel przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych

 

2.1. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem sieci:

ONTURTLE przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy przekazują swoje dane za pośrednictwem naszej strony internetowej, w następujących celach:

 

NEWSLETTER

Celem przetwarzania jest wysyłanie newslettera i aktualizacja treści blogów subskrybowanych przez użytkownika.

 • Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika wyrażona podczas subskrypcji lub uzasadniony interes spółki polegający na informowaniu klientów.
 • Okres przechowywania – dane będą przechowywane tak długo, jak długo użytkownik nie wyrazi chęci zaprzestania otrzymywania newslettera, o co może poprosić w dowolnym momencie za pomocą środków wskazanych w otrzymywanej przez niego informacji handlowej.

 

ZAPYTANIA O INFORMACJE/KONTAKT

Celem przetwarzania jest obsługa i zarządzanie zapytaniami użytkownika.

 • Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika udzielona poprzez akceptację niniejszej polityki.
 • Okres przechowywania – dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przetworzenia zapytania, a następnie zostaną usunięte.

ZAPYTANIA O BUDŻET

Celem przetwarzania jest zarządzanie budżetem i monitorowanie działań handlowych.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest przyjęcie środków poprzedzających zawarcie umowy.
 • Okres przechowywania – dane będą przechowywane przez okres niezbędny do utrzymania nawiązanych relacji handlowych.

PRACA Z NAMI

Celem przetwarzania jest rekrutacja pracowników i zarządzanie otrzymanymi CV.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: (i) Jeśli dane kandydatów są gromadzone w trakcie procesu rekrutacji prowadzonego przez spółkę, podstawą prawną przetwarzania jest przyjęcie środków poprzedzających zawarcie umowy. (ii) Jeśli dane kandydatów są gromadzone w celu prowadzenia pliku zawierającego informacje na temat profili, które odpowiadają potrzebom spółki, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.
 • Okres przechowywania – dane będą przechowywane przez maksymalnie 2 lata.

KANAŁ ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Celem przetwarzania jest przyjmowanie i zarządzanie skargami dotyczącymi naruszeń przepisów lub poszlak wskazujących na popełnienie przestępstw w spółce.

Protokół kanał zgłaszania nieprawidłowości można sprawdzić pod adresem https://onturtle.eu/pl/reklamacje/

W każdym przypadku tożsamość informatorów jest poufna i objęta tajemnicą.

 • Podstawą prawną przetwarzania jest przestrzeganie obowiązku prawnego przez spółkę ON TURTLE.
 • Okres przechowywania: Dane będą przechowywane w systemie kanału zgłaszania nieprawidłowości jedynie tak długo, jak będzie to konieczne do podjęcia decyzji o wszczęciu dochodzenia w sprawie zgłoszonych czynów. W każdym przypadku, jeśli upłynęły trzy miesiące od otrzymania zgłoszenia, a nie wszczęto dochodzenia, zostaną one zanonimizowane w celu pozostawienia dowodów na funkcjonowanie systemu.

Spółka prowadzi rejestr informacji i dochodzeń w związku z otrzymanymi zgłoszeniami oraz gwarantuje poufność tych informacji zgodnie z prawem i przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż dziesięć lat.

Dostęp do informacji przekazanych przez osobę, której dane dotyczą, jest ograniczony do osoby odpowiedzialnej za wewnętrzny system informacyjny oraz do pracowników upoważnionych przez tę osobę.

Dane będą przekazywane stronom trzecim, gdy będzie to konieczne do podjęcia środków naprawczych w spółce lub rozpatrzenia sankcji lub postępowań karnych w przypadku ich wszczęcia.

Kanał zgłaszania nieprawidłowości jest częściowo zarządzany przez firmę zewnętrzną, z którą zawarto umowę o przetwarzaniu danych.

 

2.2. Dane osobowe gromadzone w ramach naszej działalności oraz nawiązanych relacji handlowych i zawodowych:

KONTAKTY HANDLOWE

Przetwarzamy dane osobowe potencjalnych klientów w celu poszukiwania klientów, wysyłania informacji handlowych, zarządzania ofertami i budżetami oraz późniejszych działań handlowych.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes spółki w zakresie promowania jej usług i produktów lub nawiązanych relacji poprzedzających zawarcie umowy.
 • Okres przechowywania – dane będą w każdym przypadku przechowywane tak długo, jak długo istnieje obopólny interes handlowy.

KLIENCI

Przetwarzamy dane osobowe naszych klientów w celu zarządzania zamówioną usługą, a także w celu wysyłania informacji handlowych i newslettera. W związku z tym użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić swój sprzeciw lub zrezygnować z subskrypcji newslettera, postępując zgodnie z instrukcjami wskazanymi w przesyłanych wiadomościach.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest istnienie stosunku umownego.
 • Okres przechowywania – w każdym przypadku dane będą przechowywane przez czas trwania stosunku umownego, a następnie przez okres określony w przepisach prawa cywilnego dotyczących przedawnienia zobowiązań umownych oraz w przepisach dotyczących rachunkowości i podatków.

DOSTAWCY I PARTNERZY

Celem przetwarzania jest zarządzanie dostawcami, umowami, zamówieniami i płatnościami, a także utrzymywanie bazy danych kontaktów na potrzeby ewentualnych przyszłych umów i/lub współpracy.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest istnienie stosunku umownego.
 • Okres przechowywania – w każdym przypadku dane będą przechowywane przez czas trwania stosunku umownego, a następnie przez okres określony w przepisach prawa cywilnego dotyczących przedawnienia zobowiązań umownych oraz w przepisach dotyczących rachunkowości i podatków.

MONITORING

Spółka zainstalowała kamery monitoringu w celu zarządzania bezpieczeństwem i nadzoru nad swoimi obiektami, majątkiem i pracownikami. Wszystkie obszary są odpowiednio oznaczone znakiem „obszar objęty monitoringiem wideo” zgodnie ze wzorem organu ochrony danych.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes spółki polegający na zachowaniu bezpieczeństwa.
 • Okres przechowywania – obrazy będą przechowywane przez maksymalnie jeden miesiąc. Zostaną one następnie usunięte.

Kamery są częściowo zarządzane przez firmę zewnętrzną, z którą zawarto umowę na przetwarzanie danych.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Spółka może ujawnić dane osobowe użytkownika w następujących przypadkach:

 • Na mocy obowiązku prawnego – organom podatkowym w celu regulowania obowiązków podatkowych; organom ścigania w ramach dochodzenia; oraz na żądanie sędziów i sądów na mocy nakazu sądowego.
 • Przekazywanie danych niezbędne do świadczenia usług – instytucjom finansowym w celu dokonania stosownych wypłat lub płatności, firmom windykacyjnych w celu ewentualnego dochodzenia zaległych należności, adwokatom, notariuszom, współpracującym prawnikom w krajach trzecich.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Poniżej wskazano prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą:

 

Prawo dostępu Prawo dostępu do danych osobowych w celu sprawdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane i uzyskania ich kopii.

 

Prawo do sprostowania danych

 

Prawo do żądania sprostowania niedokładnych danych.
Prawo do usunięcia danych Prawo do żądania usunięcia danych użytkownika, gdy m.in. dane te nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych, w którym to przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Prawo do wyrażenia sprzeciwu W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z konkretną sytuacją użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych. Spółka zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych prawnie uzasadnionych powodów lub w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

 

Prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które przekazał w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i nadającej się do odczytu maszynowego formie, w przypadku gdy (a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz (b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

Prawo do złożenia skargi Informujemy o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (AEPD – www.aepd.es) w przypadku niezadowolenia z wykonywania praw wskazanych tutaj.

 

 

Aby skorzystać z powyższych praw, można skontaktować się z nami pod następującym adresem e-mail lopd@onturtle.eu, prześlemy wówczas niezbędne formularze i instrukcje do przetworzenia żądania.

 1. Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Uwzględniając aktualny stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także prawdopodobieństwo i wagę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, spółka ONTURTLE wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa dla takiego ryzyka, których celem jest zapobieganie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie lub zmianie przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych danych osobowych oraz nieuprawnionemu ujawnieniu tych danych lub dostępowi do nich.