Denúncies

Introducció

 

OIL ALBERA, S.L, disposa d’un canal de denúncies a fi que aquells coneixedors d’infraccions greus o delictes comesos durant l’exercici de la seva activitat o relació amb la companyia ho posin en coneixement de la mateixa . El canal és l’instrument de comunicació que integra el sistema intern d’informació de l’organització.

Qui pot informar/denunciar a través del canal de denúncies

 

Treballadors de la companyia, antics treballadors, voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació, candidats, autònoms, socis, personal d’empreses contractistes, subcontractistes i proveïdors, representants legals dels treballadors o persones físiques que assessorin l’informant, persones físiques que estiguin relacionades amb l’informant i que puguin patir represàlies, com companys de treball o familiars de l’informant, persones jurídiques, per a les quals treballi o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals en tingui una participació significativa.

Que es pot denunciar

  • Accions o omissions que puguin constituir infraccions del dret de la Unió Europea.
  • Accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu
  • Infraccions del dret laboral en matèria de seguretat i salut a la feina.

Aquest canal no és un instrument de comunicació de queixes laborals o mercantils Interparts.

El canal s’ha d’utilitzar de bona fe, si la persona denunciant actua amb consciència de la manca de veracitat de les dades aportades, o amb l’única finalitat de denigrar la persona o institució denunciades, se li podran exigir les responsabilitats que corresponguin.

Confidencialitat i no represàlia

Aquest sistema garanteix la confidencialitat del denunciant i qualsevol tercer que aparegui a la comunicació tant legalment com tècnicament i permet l’anonimat.

Així mateix, el sistema se sotmet al principi de no represàlia per a qualsevol dels denunciants o tercers. Quan l´organització tingui coneixement que la persona denunciant o informant ha estat objecte dactes dintimidació o de represàlies, ha de promoure o exercir les accions correctores o restitutòries que siguin oportunes.

Denúncies anònimes

La denúncia pot ser anònima; el més important és la versemblança dels fets exposats, no la persona que presenta aquesta denúncia. L’anonimat, però, dificulta la possibilitat de mantenir un canal de comunicació obert amb el denunciant, cosa que facilita el procés d’anàlisi i investigació. Així mateix, depenent del tipus d’infracció denunciada (especialment si afecta directament la persona denunciant), l’anonimat també pot dificultar notablement la investigació.

Tramitació de la denúncia

L’enviament de la denúncia genera automàticament un número de recepció a la disposició del denunciant. La denúncia es trasllada al responsable de sistemes de la companyia i s’inicia la fase d’anàlisi i investigació.

Les tramitacions es duran a terme amb la màxima reserva i confidencialitat, dacord amb la llei.

En un termini màxim de tres mesos (prorrogable 3 mesos més en cas que la investigació sigui especialment complexa), l’empresa comunicarà al denunciant el contingut de la resolució que es deriva de la seva denúncia (sempre que la denúncia no sigui anònima).

Hi ha la possibilitat de mantenir la comunicació amb el denunciant o que se sol·liciti informació addicional.

Si de les seves investigacions es desprenen indicis de delicte, es traslladaran els fets a la Fiscalia o a l’autoritat judicial i, si escau, a la fiscalia europea.

La persona afectada tindrà el dret a ser informada de les accions o omissions que se li atribueixen, respectant sempre el dret a l’honor i la presumpció d’innocència.

Autoritat independent de protecció de l’informant

Us informem que podeu fer la vostra denúncia a través del canal habilitat a la pàgina web de l’Oficina Antifrau de Catalunya, òrgan competent de la comunitat autònoma habilitat per dur a terme les funcions descrites en aquest document.