Skip to main content

Zde jsou čtyři způsoby, jak lze zboží přepravovat přes hranice: předběžné oznámení, společná úmluva o tranzitu (CTC), karnet pro dočasný vývoz a dovoz (ATA) a karnet pro mezinárodní silniční dopravu (TIR). Operátor si musí zvolit, který z nich použije, podle charakteristik nákladu. Po dovršení Brexitu již Velká Británie není součástí Evropské Unie, proto mezi ní a členskými státy EU neexistuje volný obchod a silniční doprava zboží mezi oběma stranami podléhá přeshraničním pravidlům.

Jaký je tedy postup pro vjezd do Velké Británie u každé varianty?

Předběžné oznámení

Jakou dokumentaci potřebuji, než opustím EU?

Při přejímce zboží musí mít dopravce všechny informace a příslušné doklady, protože na celnici bude muset potvrdit, že operátor splnil vývozní postupy EU i požadavky na dovoz do Velké Británie.

Do 1. července 2021 se celní předpisy liší pro kontrolované a nekontrolované zboží. V prvním případě je celní prohlášení povinné u veškerého zboží, zatímco v druhém případě může dovozce předložit evidenci svých vlastních obchodních záznamů a přidat dodatečné prohlášení, které je třeba předložit britské službě celnic do šesti měsíců na základě místa dovozu.

Výstupní souhrnná prohlášení (EXS) jsou povinná pro zboží opouštějící EU. Obchod s Velkou Británií se řídí stejnými pravidly jako u ostatních nečlenských států, je tedy nutné předložit prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení.

Jakou dokumentaci ode mě budou vyžadovat na hranici EU?

Řidič musí mít potvrzení celních prohlášení obchodníků (jak v EU, tak ve Velké Británii) pro každou zásilku. Může to být:

  • Referenční číslo pohybu zboží (MRN) jako vstupní číslo do Velké Británie,
  • Číslo registrace a identifikace hospodářského subjektu (EORI) operátora, pokud dovozce do Velké Británie předkládá prohlášení se svými vlastními záznamy,
  • MRN z prohlášení o vývozu z EU.

Jakou dokumentaci budou ode mě vyžadovat na hranici Velké Británie?

Přestože britské úřady nezadržují všechna vozidla ke kontrole celních dokladů, mohou provádět bezpečnostní kontroly. V takovém případě si od řidiče vyžádají číslo MRN a/nebo EORI každé zásilky, společně s dokumentací nebo informacemi, které považují za nutné.

Společná úmluva o tranzitu (CTC)

Jakou dokumentaci potřebuji, než opustím EU?

Operátor musí dopravci dodat:

  • Tranzitní doprovodný doklad (TAD) a oznámení, že byl pohyb autorizován k pokračování v tranzitu mimo EU,
  • Lokální referenční číslo (LRN) nebo neautorizovaný doklad TAD pro tranzit, přičemž bude muset ukázat zboží a číslo LRN nebo TAD na výstupním pracovišti určeném EU, kde zboží autorizují a přidělí řidiči TAD.

Za informování dopravní firmy a řidiče o situaci s dokladem TAD nese odpovědnost vývozce nebo agent.

Jakou dokumentaci ode mě budou vyžadovat na hranici EU?

V rámci CTC budou celní úřady EU od dopravce vyžadovat doklad TAD.

Jakou dokumentaci budou ode mě vyžadovat na hranici Velké Británie?

K dokončení tranzitu při vstupu do Velké Británie mohou dopravní firmy, které využívají úmluvu CTC, postupovat v procesu papírově nebo prostřednictvím Služby pohybu nákladních vozidel (GVMS); bude to záviset na místě, kam zboží dorazí.

Na každou zásilku musí mít řidič jedno MRN dokladu TAD. Referenční číslo prokazuje, že má správné prohlášení k pohybu zboží při tranzitu.

Dopravní firmy musí používat GVMS (prostřednictvím přímého odkazu ze svého vlastního systému nebo přes online službu na gov.uk) k připojení všech referenčních čísel dokladu TAD do jedné Reference pohybu zboží (GMR) pro každý pohyb kamionu.

U každé operace musí být GMR aktualizována správným registračním číslem vozidla VRN (s doprovodem) nebo registračním číslem přívěsu TRN (bez doprovodu). Bez úplné reference GMR nemohou řidiči použít mezinárodní trajekty ani Eurotunel.

Úmluva ATA

Jakou dokumentaci potřebuji, než opustím EU?

Pokud operátor zvolí k operaci úmluvu ATA, musí řidiči dodat karnet ATA.

Jakou dokumentaci ode mě budou vyžadovat na hranici EU?

Řidič musí předložit karnet ATA a ujistit se, že je orazítkovaný úřady v souladu s postupy EU.

Jakou dokumentaci budou ode mě vyžadovat na hranici Velké Británie?

Řidič musí postupovat podle místních postupů k předložení karnetu ATA.

Úmluva TIR

Jakou dokumentaci potřebuji, než opustím EU?

V případě přepravy zboží na základě úmluvy TIR, musí mít dopravce autorizaci ze své země a vůz musí mít osvědčení o schválení silničního vozidla pro přepravu zboží pod celní závěrou.

Dopravní firma odpovídá za:

  • Poskytnutí karnetu TIR řidiči,
  • Zajištění formalit k přihlášení pohybu do tranzitního systému EU (NCTS) a nezbytných referenčních čísel k předložení zboží celním úřadům Velké Británie,
  • Nahlášení řidiče, který poveze a předloží zboží a karnet TIR, celním úřadům ve výstupním pracovišti EU.

Jakou dokumentaci ode mě budou vyžadovat na hranici EU?

Řidič musí předložit kartu TIR a ujistit se, že je opatřena razítkem celních orgánů EU.

Jakou dokumentaci budou ode mě vyžadovat na hranici Velké Británie?

Řidič musí postupovat podle místních postupů k předložení karnetu TIR platných v přístavu. Celnice zkontroluje doklady, razítko, orazítkuje příslušnou stránku karnetu a odstraní ji.

Poté se bude moci dopravce obrátit na celní úřad v cíli nebo na provozovnu autorizovaného uschovatele k vyložení zboží.

Je možné, že celní úřad na hranicích bude používat postup TIR na vstupu i na výstupu.

Až se řidič s vozem vrátí z cesty, musí karnet TIR vrátit své kanceláři/vedoucímu.