Skip to main content

Od 1 stycznia Wielka Brytania oficjalnie nie należy już do Unii Europejskiej. W dniem 31 grudnia 2020 roku zakończył się okres przejściowy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE w wyniku procesu znanego jako Brexit, z tego powodu podczas kontroli celnych Anglia, Szkocja i Walia są traktowane tak samo, jak każde inne terytorium nienależące do UE. Ma to oczywiście istotne konsekwencje dla wymiany handlowej, a w szczególności dla drogowego transportu towarów.

Brexit ma wpływ na firmy, które:

 • sprzedają lub świadczą usługi na rzecz organizacji w Wielkiej Brytanii;
 • kupują towary lub otrzymują usługi z Wielkiej Brytanii;
 • przewożą towary po Wielkiej Brytanii;
 • wykorzystują materiały i towary z Wielkiej Brytanii do handlu na preferencyjnych warunkach z krajami partnerskimi UE.

Konsekwencje podatkowo-celne to między innymi:

 • składanie deklaracji celnych przy imporcie lub eksporcie towarów do lub z Wielkiej Brytanii oraz przez terytorium brytyjskie;
 • dostarczenie danych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony, poza deklaracją celną;
 • wnioskowanie i składanie specjalnych zaświadczeń na import lub eksport niektórych towarów oraz spełnienie dodatkowych procedur w przypadku produktów podlegających specjalnym podatkom;
 • zgodność z przepisami i procedurami dotyczącymi podatku VAT innymi niż obowiązujące na terytorium Unii Europejskiej i Irlandii Północnej.

Następnie podajemy najważniejsze zagadnienia do rozważenia przez zawodowych kierowców i firmy transportowe, które działają w Wielkiej Brytanii.

Jako kierowca o czym powinienem pamiętać?

Kierowcy z krajów UE mogą pracować dla operatorów brytyjskich z certyfikatem kompetencji zawodowych (CPC) wydanym przez państwo członkowskie UE. Aby upewnić się, że mogą to robić w dłuższej perspektywie, zaleca się uzyskanie CPC dla kierowców w Wielkiej Brytanii.

Czy potrzebuję paszportu, aby wjechać do Wielkiej Brytanii?

Do 1 października 2021 roku obywatele UE mogą wjechać do Wielkiej Brytanii na podstawie paszportu lub krajowego dowodu tożsamości, tak jak wcześniej. Od podanej daty paszport będzie konieczny.

Czy istnieją ograniczenia dotyczące podróży?

Operatorzy z UE mogą wykonywać nieograniczone przejazdy do, z i przez Wielką Brytanię oraz maksymalnie dwa przewozy kabotażowe na terytorium Wielkiej Brytanii, o ile odbywa się to po podróży z UE i w ciągu siedmiu dni od rozładunku w Wielkiej Brytanii.

Jaka wymagana jest dodatkowa dokumentacja?

Operatorzy z UE muszą posiadać licencję wydaną w kraju, w którym prowadzą działalność i zawsze mieć przy sobie kopię licencji UE. Ponadto wymagany jest dowód ubezpieczenia pojazdu i przyczepy. Ważna jest Zielona Karta lub inny dowód ubezpieczenia komunikacyjnego.

Jaka jest niezbędna dokumentacja dotycząca przewożonego towaru?

W przypadku operatorów:

Na operatorze spoczywa obowiązek zadeklarowania odprawy celnej oraz dostarczenia firmie transportowej i kierowcy odpowiednich dokumentów, co może wykonać za pośrednictwem strony trzeciej (agenta transportowego, firmy logistycznej lub agenta celnego).

W przypadku firm transportowych:

Firma powinna przekazać kierowcy informacje i wszelkie obowiązkowe dokumenty oraz powinna upewnić się, że przewoźnik został poinformowany o konieczności posiadania niezbędnych dokumentów w każdym momencie, w tym podczas kontroli drogowych przed wyjazdem (kontrole przed granicą), na terminalach portowych lub kolejowych oraz na posterunkach celnych.

W przypadku kierowców:

Kierowca jest zobowiązany do posiadania przy sobie informacji i dokumentów przekazanych przez firmę przez cały czas trwania podróży oraz do zapoznania się ze wszystkimi niezbędnymi procedurami. Obejmuje to informacje i dokumenty niezbędne do spełniania wymagań państw członkowskich UE, ponieważ każdy przepływ towarów między stronami jest zarówno operacją eksportową dla władz Wspólnoty, jak i operacją importową dla Wielkiej Brytanii.

Czym są wewnętrzne punkty graniczne?

IBF (Inland Border Facilities) to punkty kontrolne rządu brytyjskiego oddalone od portów. Działają one jako biura dla podróży zarówno wychodzących, jak i przychodzących. Sprawdzane są: wspólna procedura tranzytowa (CTC), procedura odprawy czasowej ATA, procedura TIR, konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).

W jakim przypadku muszę udać się do punktu IBF?

Przewoźnicy muszą udać się do punktu IBF, jeśli:

 • wjechali do Wielkiej Brytanii lub planują wyjechać przez Dover, Eurotunnel lub Holyhead i muszą rozpocząć lub zakończyć procedurę CTC, przegląd CITES, procedurę ATA lub zapieczętowaną kartę TIR;
 • zostali skierowani do niego, aby odciążyć ruch na granicy;
 • zostali skierowani do niego w celu kontroli fizycznej lub kontroli dokumentacji ładunku.

Czy w Wielkiej Brytanii są punkty informacyjne?

Tak, są to punkty pomocy, zlokalizowane na stacjach benzynowych przy autostradach i przydrożnych barach, w których kierowcy ciężkich pojazdów mogą:

 • zrobić test na Covid-19, obowiązkowy przy wjeździe do Francji;
 • dowiedzieć się o zasadach i dokumentach wymaganych do transportu towarów z Wielkiej Brytanii;
 • dokonać bezpłatnej kontroli gotowości do przekroczenia granicy, aby upewnić się, że posiadają dokumenty niezbędne do wjazdu na teren UE;
 • uzyskać pomoc w korzystaniu z usług inspekcji dla pojazdów ciężkich przygotowywanych do przekroczenia granicy.

Co to jest oświadczenie o bezpieczeństwie i ochronie?

Cztery sposoby przemieszczania towarów przez granice ‒ uprzednie zgłoszenie, CTC, ATA lub TIR ‒ wymagają deklaracji ochrony i bezpieczeństwa, którą może być skrócona deklaracja wyjścia (EXS) lub deklaracja wejścia (ENS).

Przewoźnik musi wysłać deklarację ENS do organu celnego kraju, w którym ładunek ma zostać wprowadzony do systemu kontroli importu. W przypadku importu i eksportu z Wielkiej Brytanii należy składać deklaracje bezpieczeństwa i ochrony. Jednak ze względu na pandemię Covid-19 deklaracje ENS są zawieszone do 30 czerwca 2021 r. Deklaracje EXS są zawieszone do 31 marca dla kontenerów i pustych pojazdów, które przewożone są na podstawie umowy przewozu do UE oraz dla przewozów towarów pojazdami RoRo, które są wymagane do złożenia skróconej deklaracji wyjścia.