Skip to main content

Uprzednie zgłoszenie, wspólna procedura tranzytowa (CTC), procedura odprawy czasowej (ATA) i Transports Internationaux Routiers (TIR) to cztery sposoby, w jakie towary mogą być przewożone przez granice. Operator musi wybrać, który z nich zastosować, w zależności od charakterystyki ładunku. Po brexicie Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej (UE), dlatego nie ma już wolnego handlu pomiędzy państwami stowarzyszonymi i Wielką Brytanią, a transport drogowy towarów pomiędzy obiema stronami podlega przepisom transgranicznym.

Jak więc wygląda proces wjazdu do Wielkiej Brytanii w zależności od poszczególnego trybu?

Uprzednie zgłoszenie

Jakie dokumenty potrzebuję przed opuszczeniem UE?

Podczas odbioru towaru przewoźnik musi posiadać wszystkie istotne informacje i dokumenty, ponieważ służby celne będą musiały potwierdzić, że przedsiębiorca dopełnił procedur eksportowych UE oraz wymogów importowych Wielkiej Brytanii.

Do 1 lipca 2021 r. wymogi celne są różne dla towarów kontrolowanych i niekontrolowanych. W pierwszym przypadku zgłoszenia celne są obowiązkowe dla wszystkich, podczas gdy w drugim przypadku importer może dokonać wpisu do swoich ksiąg handlowych i dodać zgłoszenie uzupełniające, które należy złożyć w brytyjskim punkcie celnym w ciągu sześciu miesięcy od momentu importu.

Wywozowe deklaracje skrócone (EXS) są obowiązkowe dla towarów opuszczających UE. Handel z Wielką Brytanią podlega tym samym zasadom, co z innymi krajami spoza UE, dlatego należy złożyć deklaracje bezpieczeństwa i ochrony.

Jakie dokumenty muszę przedstawić na granicy UE?

Kierowca potrzebuje dowodów deklaracji celnych od przedsiębiorców (zarówno z UE jak i Wielkiej Brytanii) dla każdej przesyłki. Może to być:

  • Numer ewidencyjny operacji tranzytowej (MRN) oraz numer wjazdu do Wielkiej Brytanii.
  • Numer rejestracyjny i identyfikacyjny podmiotu gospodarczego (EORI), jeżeli importer z Wielkiej Brytanii składa deklarację na podstawie własnych danych.
  • Numer MRN unijnego zgłoszenia wywozowego.

Jakie dokumenty należy przedstawić na granicy Wielkiej Brytanii?

Chociaż władze brytyjskie nie zatrzymują wszystkich pojazdów w celu sprawdzenia dokumentacji celnej, mogą przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa. W stosownych przypadkach proszą kierowcę o podanie numeru MRN i/lub EORI każdej przesyłki wraz z wszelkimi dokumentami i informacjami, które uzna za niezbędne.

Wspólna procedura tranzytowa (CTC)

Jakie dokumenty potrzebuję przed opuszczeniem UE?

Operator musi dostarczyć przewoźnikowi:

  • Tranzytowy dokument towarzyszący (TAD) i powiadomienie o zezwoleniu na przewóz w celu realizacji procedury tranzytu poza UE.
  • Lokalny Numer Referencyjny (LRN) lub TAD niedopuszczony do procesu tranzytu, dlatego należy przedstawić towar oraz LRN lub TAD w wyznaczonym urzędzie wyjścia UE, gdzie towar zostanie odprawiony, a kierowca otrzyma TAD.

Eksporter lub agent jest odpowiedzialny za poinformowanie przedsiębiorstwa transportowego i kierowcy o statusie dokumentu TAD.

Jakie dokumenty muszę przedstawić na granicy UE?

W ramach wspólnej procedury tranzytowej organy celne UE zwracają się do przewoźnika o dokument TAD.

Jakie dokumenty należy przedstawić na granicy Wielkiej Brytanii?

Aby zakończyć procedurę tranzytową przy wjeździe do Wielkiej Brytanii, przewoźnicy w ramach wspólnej procedury tranzytowej mogą skorzystać z procedury papierowej lub usługi Goods Vehicle Movement Service (GVMS); w zależności od miejsca, do którego przybywa towar.

Dla każdej przesyłki kierowca musi posiadać MRN TAD. Numer referencyjny dowodzi, że posiada on prawidłowe zgłoszenie w celu tranzytu towarów.

Przewoźnicy powinni używać GVMS (poprzez bezpośredni link z własnego systemu lub poprzez serwis online na stronie gov.uk), aby połączyć wszystkie numery referencyjne TAD z numerem referencyjnym przewozu towarów (GMR) dla każdego ruchu ciężarówki.

Dla każdej operacji GMR należy uaktualnić właściwy numer VRN (transport z kierowcą) lub TRN (transport bez kierowcy). Kierowcy nie mogą korzystać z promów międzynarodowych ani Eurotunelu bez pełnego GMR.

Procedura ATA

Jakie dokumenty potrzebuję przed opuszczeniem UE?

Jeżeli przedsiębiorca wybierze konwencję ATA do wykonania operacji, musi przekazać kierowcy dokument ATA.

Jakie dokumenty muszę przedstawić na granicy UE?

Przewoźnik musi przedstawić dokument ATA i dopilnować, aby został on podbity przez władze zgodnie z procedurami UE.

Jakie dokumenty należy przedstawić na granicy Wielkiej Brytanii?

Kierowca powinien postępować zgodnie z lokalnymi procedurami dotyczącymi okazywania dokumentu ATA.

Procedura TIR

Jakie dokumenty potrzebuję przed opuszczeniem UE?

W przypadku przewozu towarów na podstawie procedury TIR, przewoźnik musi posiadać zezwolenie uzyskane w swoim kraju, a pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do przewozu towarów z plombą celną.

Firma transportowa jest odpowiedzialna za:

  • przekazanie kierowcy dokumentu TIR;
  • zapewnienie procedur zgłaszania przewozów do unijnego systemu tranzytowego (NCTS) i posiadanie niezbędnych numerów referencyjnych w celu przedstawienia towarów brytyjskim władzom celnym;
  • poinstruowanie kierowcy, aby zabrał i przedstawił towary oraz dokument TIR organom celnym w urzędzie wyjazdu z UE.

Jakie dokumenty muszę przedstawić na granicy UE?

Kierowca musi okazać kartę TIR i upewnić się, że jest ona podstemplowana przez organy celne UE.

Jakie dokumenty należy przedstawić na granicy Wielkiej Brytanii?

W celu przedstawienia dokumentu TIR kierowca musi przestrzegać procedur obowiązujących w miejscowym porcie. Oddział celny sprawdzi dokumenty, opieczętuje je, ostempluje odpowiednią stronę dokumentu TIR i usunie ją.

Następnie przewoźnik może udać się do urzędu celnego w miejscu przeznaczenia lub do siedziby upoważnionego odbiorcy w celu rozładunku.

Graniczny urząd celny może przeprowadzać procedury TIR przy wjeździe i w miejscu przeznaczenia.

Po zakończeniu przejazdu kierowca musi zwrócić dokument TIR do swojego biura/kierownika.